Infrastructure

Data Center Facilities
  • เป็นเทคโนโลยีเพื่อย่อขนาดของห้อง Data Center และยังช่วยประหยัดพื้นที่ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสร้างห้อง Data Center สะดวกต่อการบำรุงรักษา