Modernize Application Platform

Container Platform
  • เป็นแพตฟอร์มช่วยจัดการเทคโนโลยี container ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า รองรับการสเกลทั้งการขยายหรือลดทรัพยากรได้ง่าย การจัดการกระจายโหลดของแอฟพริเคชั่น รวมถึงความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา(High Availability) โดยไม่มีดาวน์ไทม์ เป็นต้น ซี่งเหมาะสมกับการใช้งานในระดับองค์กร(enterprise)