Client Solution and Peripheral

Desktop Management
  • ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการเครื่อง Client ไม่ว่าจะเป็นการจัดการทรัพย์สิน(Asset) ในการจัดการเรื่อง ความปลอดภัย (Security) รวมถึงข้อกำหนด (Compliance) ให้กับองค์กร