Data Protection

Software Backup [Avamar, Networker, NetVault, Rapid Recovery]
  • ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงในการปกป้องข้อมูล โดยคลอบคลุม Application ของลูกค้าหลักๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำการปกป้องข้อมูลของลูกค้า