Data Protection

Integrated data protection appliance [Product list: IDPA Series]
  • อุปกรณ์ที่รวม Software Data Protection และ Backup Appliance ไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยในการจัดการอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างง่าย