Get On CRS ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ์

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้เดินทางมุ่งสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อจัดกิจกรรม CSR สายสัมพันธ์ให้แก่พนักงานภายในบริษัท ซึงกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการมอบหนังสือสวดมนต์ให้กับทางวัดและร่วมแรงช่วยกันเก็บกวาดลานวัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมอื่นๆ