จีโอที มอบเงิน 800,000 บาท สนับสนุนระบบ Big Data เพื่อวิจัยทางการแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 เมษายน 2563

   เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของนายธวัช ปุณยกนก ผู้ก่อตั้งบริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด (จีโอที)  ซึ่งเคยระดมทุนด้วยการประมูลภาพให้โรงพยาบาลจุฬา ผู้บริหารบริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบทุนให้โรงพยาบาลจุฬาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และในปีนี้นายวุฒิชัย ปุณยกนก ,นางไกรพิชญ์ พิชญ์พงศาและ รศ. พวงแก้ว ปุณยกนก ได้มอบทุน800,000.00 ติดตั้งระบบ Big Data เพื่อการวิจัยทางการแพทย์และChatbotเพื่อการบริการนัดหมายผู้ป่วยให้แก่ศูนย์ตับอักเสบและมะเร็งตับของศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ และมอบทุนเพื่อการวิจัยยารักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันให้แก่อาจารย์นายแพทย์ไตรลักษณ์ พิสิษฐ์กุล  จำนวนเงิน122,001.00บาท ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ผู้มารับมอบทุนได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ,ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์ ,คุณวิลาวัณย์ วนดุรงค์วัณย์  ผู้มีเกียรติที่มาร่วมปรึกษาเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีต่อไปได้แก่คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์อีเอ็มซี ภูมิภาค     อินโดจีน, ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และ คุณชนัญ ชยุตะมาพงศ์ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(ไอเน็ต)   เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย