Cloud

Private Cloud
  • ให้บริการปรึกษา ออกแบบ และการสร้าง Private Cloud ที่เป็น Cloud สำหรับภายในองค์กรเพื่อช่วยในการ จัดการระบบทั้งหมดแบบอัตโนมัติ