บริษัท เก็ต ออน มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ณ ม.บูรพาวิทยาเขตสระแก้ว

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด มอบอุปกรณ์ Networking มูลค่า 1,525,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบ Network แก่สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ