logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

พบแฮ็กเกอร์เร่ขายบัญชี Disney+ หลายพันหลังเปิดให้บริการ

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนมีการเปิดบริการ Disney+ หรือบริการ Streaming รายใหญ่อีกเจ้า โดยหลังให้บริการได้ไม่กี่วัน ล่าสุดก็เริ่มพบแอ้คเค้าน์หลายพันถูกเร่ขายในเว็บใต้ดิน

news & event

Get On Awards 2019

 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 18 ปี