จีโอที มอบเงิน 800,000 บาท สนับสนุนระบบ Big Data เพื่อวิจัยทางการแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของนายธวัช ปุณยกนก ผู้ก่อตั้งบริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด (จีโอที)  ซึ่งเคยระดมทุนด้วยการประมูลภาพให้โรงพยาบาลจุฬา ผู้บริหารบริษัท เก็ตออนเทคโนโลยี จำกัด ได้มอบทุนให้โรงพยาบาลจุฬาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ และในปีนี้นายวุฒิชัย ปุณยกนก ,นางไกรพิชญ์ พิชญ์พงศาและ รศ. พวงแก้ว ปุณยกนก ได้มอบทุน800,000.00 ติดตั้งระบบ Big Data เพื่อการวิจัยทางการแพทย์และChatbotเพื่อการบริการนัดหมายผู้ป่วยให้แก่ศูนย์ตับอักเสบและมะเร็งตับของศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ และมอบทุนเพื่อการวิจัยยารักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันให้แก่อาจารย์นายแพทย์ไตรลักษณ์ พิสิษฐ์กุล  จำนวนเงิน122,001.00บาท ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ผู้มารับมอบทุนได้แก่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ,ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดร.ณัฎฐิยา หิรัญกาญจน์ ,คุณวิลาวัณย์ วนดุรงค์วัณย์  ผู้มีเกียรติที่มาร่วมปรึกษาเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีต่อไปได้แก่คุณอโณทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์อีเอ็มซี ภูมิภาค     อินโดจีน, ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และ คุณชนัญ ชยุตะมาพงศ์ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(ไอเน็ต)   เมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย