logo got.co.th

NEWS & EVENT

“GUSTO 2015”

 เมื่อเร็วๆนี้ ทาง บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ภายใต้ชื่องาน “GUSTO 2015”

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “Gigabit Wi-Fi & BYOD” และงาน Workshop “Dell Networking Workshop for Partner”

 เมื่อเร็วๆ นี้ ทาง บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงานสัมมนา “Gigabit Wi-Fi & BYOD” และงาน Workshop “Dell Networking Workshop for Partner”