logo got.co.th

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Printing Solution, Passbook Printer, Dell Storage Solution

บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทให้บริการด้าน Printing Solution, Passbook Printer, รวมไปถึงการให้บริการด้าน Dell Storage & Networks
ที่มีการให้บริการต่างๆ อย่างครบวงจร ซึ่งในการให้บริการนี้นั้น จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาในการออกแบบ ให้คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการติดตั้ง
และซ่อมบำรุงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการทำงานและการใช้งาน การแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุรกิจ อีกทั้งยังมีการดูแล
ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับการเจริญเติบโตทางโลกธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

update product/technology

Dell EMC เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ใน Dell EMC Unity และ SC Series ในกลุ่ม Midrange Storage Arrays อย่างต่อเนื่อง

 Dell EMC ประกาศการอัพเดตระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ครั้งสำคัญให้กับ Dell EMC Unity และ SC Series ซึ่งสร้างขึ้นจากคำมั่นในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

news & event

Through The Road of SMART Data Center & IoTs

 เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยีจำกัด ได้รับเชิญจากทางบริษัท AMR Asia

Get On Technology - Get On Awards 2018

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดงาน Get On Awards เพื่อขอบคุณลูกค้า