Product Manager (Software) 1 Position

คุณสมบัติ

รายละเอียดของงาน:

1.รับผิดชอบการวางแผนการตลาด และยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย

2.ให้ความรู้ จัดอบรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

3.ประสานงานติดต่อ Vendor ในการจัดทำโปรโมชั่น ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเทคนิค

4.สร้างโอกาสในการขายสินค้า และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ:
1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการ์ณ์ด้าน Technical Consultant, IT Products
3.มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะด้าน Presentation ที่ดี
4.มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

สวัสดิการ

สวัสดิการ:
1.ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ
2.ประกันสังคม
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
6.ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
7.ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
8.ตรวจสุขภาพประจำปี