Product Manager (Network)

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการ์ณ์ด้าน Technical Consultant, IT Products
3. มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะด้าน Presentation ที่ดี
4. มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งการพูดและการเขียน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบการวางแผนการตลาด และยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ให้ความรู้ จัดอบรม นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
3. ประสานงานติดต่อ Vendor ในการจัดทำโปรโมชั่น ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูลด้านเทคนิค
4. สร้างโอกาสในการขายสินค้า และผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ 
2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 
5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
9. รางวัลพนักงานอายุงาน/ เพิ่มวันลาพักผ่อนตามอายุงาน
10. กิจกรรม Get On Clubs
11. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
12. ลาหยุดในวันเกิด/ ของขวัญเดือนเกิด
13. วันลาปฏิบัติธรรม
14. วันลากรณีครอบครัวเสียชีวิต