เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)

คุณสมบัติ

1.  จบการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้เรื่องใบกำกับภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.  ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
5.  มีความละเอียดรอบคอบ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกได้   

รายละเอียดของงาน


1. ทำการเปิดบิล วางบิล เรียกเก็บเงินจากลูกค้า
2. ติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย
3. เช็คยอดเงินโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าโอนเข้ามา
4. ตัดชำระหนี้เมื่อได้รับเงินจากลูกค้า
5. จัดทำภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1. ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ 
2. ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) 
5. ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
6. ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ
7. ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
9. รางวัลพนักงานอายุงาน/ เพิ่มวันลาพักผ่อนตามอายุงาน
10. กิจกรรม Get On Clubs
11. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัว
12. ลาหยุดในวันเกิด/ ของขวัญเดือนเกิด
13. วันลาปฏิบัติธรรม
14. วันลากรณีครอบครัวเสียชีวิต