Marketing Executive

คุณสมบัติ

1.การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด สื่อสารมวลชน โฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี (มีประสบการณ์ด้านการตลาดสินค้าไอที จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

3.มีทักษะการเจรจาประสานงาน

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก

5.สามารถปรับตัว เรียนรู้ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

6.มีความละเอียดรอบคอบ

7.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ประสานงานกับ vendor เพื่อจัดทำกิจกรรมทางการตลาด

2.ประชาสัมพันธ์สินค้า และ Update ข้อมูลบริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ

3.ออกแบบ ดีไซน์ จัดทำโบรชัวร์ แคตตาล็อครวม เอกสารแจกลูกค้า รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆ

4.หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1.ประกันสุขภาพ /ประกันชีวิต/ ประกันอุบัติเหตุ

2.ตรวจสุขภาพประจำปีและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

6.ทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษ

7.ทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร